تعداد ۱۳ پاسخ غیر تکراری از ۱۶۴ پاسخ تکراری در مدت زمان ۲,۱۹ ثانیه یافت شد..