تعداد ۱۱ پاسخ غیر تکراری از ۱۶۳ پاسخ تکراری در مدت زمان ۲,۲۲ ثانیه یافت شد..