تعداد ۱۶ پاسخ غیر تکراری از ۲۷۳ پاسخ تکراری در مدت زمان ۱,۵۱ ثانیه یافت شد..