تعداد ۱۶ پاسخ غیر تکراری از ۲۷۳ پاسخ تکراری در مدت زمان ۳,۶۷ ثانیه یافت شد..