کتابخانه برادران نمایندگی خراسان - جامعه المصطفی (ص) العالمیه
کتابخانه برادران نمایندگی خراسان - جامعه المصطفی (ص) العالمیه
خراسان رضوی, مشهد
مشهد – بلوار مدرس – نبش مدرس یک، جامعه المصطفی نمایندگی خراسان