کتابخانه مرکزی قوه قضائیه
کتابخانه مرکزی قوه قضائیه
تهران, تهران
تهران - بلوار کشاورز - خیابان حجاب - نبش یکم - ساختمان مرکزی قوه قضائیه - طبقه همکف