کتابخانه عمومی نرگس
کتابخانه عمومی نرگس
قم, قم
قم-بلوار شهید صدوقی- خیابان یاسمن- بوستان نرگس