کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه بیرجند
کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه بیرجند
خراسان جنوبی, بيرجند
بیرجند- انتهای بلوار شهید آوینی- دانشگاه بیرجند