کتابخانه مرکزی دانشگاه دولتی تربت حیدریه
کتابخانه مرکزی دانشگاه دولتی تربت حیدریه
خراسان رضوي, تربت حیدریه
تربت حیدریه - کیلومتر 7 جاده مشهد - دانشگاه دولتی تربت حیدریه.