کتابخانه مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب (س) امیدیه
کتابخانه مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب (س) امیدیه
خوزستان, امیدیه
امیدیه- پشت بازارمهاجرین- كوچه زینبیه- روبروی خوابگاه دانشجویی.