کتابخانه مدرسه علمیه خواهران زینب کبری (س) رفسنجان
کتابخانه مدرسه علمیه خواهران زینب کبری (س) رفسنجان
کرمان, رفسنجان
رفسنجان- خیابان شهدا 4 - کوچه مسجد جامع