کتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء (س) بابل
کتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء (س) بابل
مازندران, بابل
بابل- خیابان مدرس- خیابان هجدهم- كوچه شهید رسولی24 (ضرابپوری)- جنب بنیاد علمی مدیری