کتابخانه پژوهشکده حج و زیارت (مشهد مقدس)
کتابخانه پژوهشکده حج و زیارت (مشهد مقدس)
خراسان رضوي, مشهد