کتابخانه حوزه علمیه خواهران الزهراء (س) فامنین
کتابخانه حوزه علمیه خواهران الزهراء (س) فامنین
همدان, فامنین
فامنین- خیابان امام خمینی- خیابان مطهری- بن بست شهید جلیلی