کتابخانه مدرسه علمیه خواهران امام خامنه ای کرمانشاه
کتابخانه مدرسه علمیه خواهران امام خامنه ای کرمانشاه
کرمانشاه, كرمانشاه
کرمانشاه- ۲۲بهمن- سی متری دوم- کوی تعزیرات- کوچه23