کتابخانه عطار(کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)
کتابخانه عطار(کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)
تهران, تهران
تهران - ابتداي خوش جنوبي- خيابان شهيد اميرقلي- نرسيده به تقاطع ناهيد- فرهنگسرای عطار نيشابوري.