کتابخانه دانشکده علمی - کاربردی پست و مخابرات
کتابخانه دانشکده علمی - کاربردی پست و مخابرات
تهران, تهران
تهران - میدان آزادی - بزرگراه جناح - بلوار دانش - دانشکده پست و مخابرات .