کتابخانه مولانا (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)
کتابخانه مولانا (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)
تهران, تهران
تهران - شهرك غرب - بلوار شهيد دادمان - خیابان درختی - مركز خريد سپهر - طبقه دوم شرقی.