کتابخانه فردوسی (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)
کتابخانه فردوسی (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)
تهران, تهران
تهران - خيابان شوش - خيابان ری - خيابان انبارگندم - كتابخانه فردوسي.