کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی آیت الله ایمانی دانشگاه سلمان فارسی
کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی آیت الله ایمانی دانشگاه سلمان فارسی
فارس, كازرون
کازرون- خیابان آیت الله طالقانی - دانشگاه سلمان فارسی