کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی همدان
کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی همدان
همدان, همدان
همدان - خیابان شهیید فهمیده - خیابان مردم- دانشگاه صنعتی همدان