کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
آذربایجان شرقی, تبریز
تبریز - کیلومتر 35 جاده تبریز مراغه - دانشگاه شهید مدنی