کتابخانه مرکز بررسی های اسلامی قم
کتابخانه مرکز بررسی های اسلامی قم
قم, قم
قم مقدسه - شهرک پردیسان - بلوار دانشگاه - بلوار سلمان – خیابان شهید کوچکی زاده – خیابان شهید مخلصی - کتابخانه مرکز بررسی های اسلامی