کتابخانه شهيد فهميده (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)
کتابخانه شهيد فهميده (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)
تهران, تهران
تهران - ميدان بهمن - خيابان دشت آزادگان - فرهنگسراي بهمن.