کتابخانه ۱۳ آبان (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)
کتابخانه ۱۳ آبان (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)
تهران, شهر رى
شهرري - خيابان شهيدرجائي - شهرك ۱۳آبان - خيابان شهيد مولايي جنوبي - كوچه شهيد عطري - جنب مسجد سيدالشهداء (ع).