کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
خراسان رضوی, مشهد
مشهد مقدس - میدان آزادی - پردیس دانشگاه فردوسی مشهد.