کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
خراسان رضوي, مشهد
مشهد مقدس - میدان آزادی - پردیس دانشگاه فردوسی مشهد.