كتابخانه مدرسه علمیه خواهران رضویه (ع)
كتابخانه مدرسه علمیه خواهران رضویه (ع)
خراسان رضوي, مشهد
مشهد مقدس - چهارراه شهدا - خیابان شیرازی - کوی 19 - پلاک 19 - مدرسه علمیه رضویه.