کتابخانه دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
کتابخانه دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
تهران, تهران
تهران - خیابان کارگر شمالی-مقابل بیمارستان شریعتی-دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.