کتابخانه دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
کتابخانه دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
تهران, تهران
تهران- خیابان کارگر شمالی- خیابان شهید فرشی مقدم (شانزدهم).