كتابخانه آیت الله العظمی آخوند ملا علی همدانی (ره)
كتابخانه آیت الله العظمی آخوند ملا علی همدانی (ره)
همدان, همدان
همدان _ خیابان شهداء _ كوچه آخوند