كتابخانه مركزی امام جعفر صادق (ع)
كتابخانه مركزی امام جعفر صادق (ع)
سیستان و بلوچستان, زاهدان
زاهدان - خیابان آزادی - جنب دفتر امام جمعه - حوزه علمیه امام جعفر صادق(ع).