كتابخانه مركز آموزش عالی ثامن الحجج (ع)
كتابخانه مركز آموزش عالی ثامن الحجج (ع)
خراسان رضوي, مشهد
مشهد مقدس- بلوار دانشجو - نبش دانشجوی 33 - مركز آموزش عالی ثامن الحجج (ع)