كتابخانه مدرسه علمیه خواهران امام جعفر صادق (ع)
كتابخانه مدرسه علمیه خواهران امام جعفر صادق (ع)
سمنان, شاهرود
شاهرود - خیابان هفده شهریور -ساختمان پنج طبقه -مؤسسه امام صادق (ع).