كتابخانه مدرسه علمیه خواهران شهید مطهری
كتابخانه مدرسه علمیه خواهران شهید مطهری
مازندران, تنكابن
تنكابن - پایین مصلی - خیابان ورزش -مقابل اداره تربیت بدنی.