كتابخانه مدرسه علمیه خواهران امام حسین (ع)
كتابخانه مدرسه علمیه خواهران امام حسین (ع)
مازندران, چالوس
چالوس - خیابان هفده شهریور - روبروی دانشگاه آزاد - جنب مسجد امام حسین (ع).