كتابخانه مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب (س)
كتابخانه مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب (س)
کرمان, كرمان
كرمان - انتهای خیابان شهید رجایی - بعد از پل - حد فاصل شهرك ولایت و افضلی پور .