كتابخانه مدرسه علمیه خواهران فاطمیه (س)
كتابخانه مدرسه علمیه خواهران فاطمیه (س)
تهران, پاكدشت
پاكدشت - خیابان شهید مطهری - جنب دانشگاه ابوریحان - بلوار شهدای گمنام - مصلای امام خمینی (ره).