سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تهران, تهران
تهران - بزرگراه شهيد حقانی - بعد از ایستگاه مترو ميرداماد- خروجی كتابخانه ملی.