كتابخانه دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
كتابخانه دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
تهران, تهران
تهران - خیابان کارگر شمالی - دانشگاه تهران.