كتابخانه عمومی مكتب الزهراء (س)
كتابخانه عمومی مكتب الزهراء (س)
تهران, تهران
تهران - خیابان پیروزی - خیابان شكوفه - میدان سراسیاب دولاب - خیابان شهید كندی - چهار راه حاج قربانی .