كتابخانه عمومی شهداي قم
كتابخانه عمومی شهداي قم
قم, قم
قم - خيابان چهار مردان - خيابان شهید روحانى - جنب گلزار شهدا.