كتابخانه عمومی شهید مطهری
كتابخانه عمومی شهید مطهری
خراسان رضوي, مشهد
مشهد مقدس - كوی سیدی - خیابان خلج - بوستان شادی.