كتابخانه عمومی شهید بهشتی
كتابخانه عمومی شهید بهشتی
خراسان رضوي, تربت حیدریه
تربت حیدریه - خيابان شهید مطهرى - خيابان آسايش - پشت باغ ملى.