كتابخانه عمومی شهید رجائی
كتابخانه عمومی شهید رجائی
خراسان رضوي, تربت جام
تربت جام - خيابان شهيد بهشتي - كوچه طالقانى.