كتابخانه عمومی آیت الله مقدسی (ره)
كتابخانه عمومی آیت الله مقدسی (ره)
مرکزی, محلات
محلات - خیابان شهید رجائی میانی.