كتابخانه عمومی سید ابو الرضا راوندی
كتابخانه عمومی سید ابو الرضا راوندی
اصفهان, كاشان
كاشان – چهار راه آیت الله كاشانی – كوچه روحانی شهید علی فلاح- انتهای كوچه – سمت چپ.