كتابخانه عمومی مریم (س)
كتابخانه عمومی مریم (س)
قم, قم
قم -خيابان شهید جواد دل آذر - كوچه 15 - مجتمع فرهنگي ورزشي مريم(س).