كتابخانه عمومی ملاصدرا
كتابخانه عمومی ملاصدرا
قم, كهك
كهك - ميدان امام خمينى (ره).