كتابخانه عمومی جعفریه
كتابخانه عمومی جعفریه
قم, جعفریه
جعفريه - خيابان فرهنگ.