كتابخانه عمومی امام علی (ع)
كتابخانه عمومی امام علی (ع)
قم, قم
قم مقدسه - انتهاي خیابان توحید(نيروگاه) - شيخ آباد - 16 متري وليعصر (عج) - پارك گلها.