كتابخانه عمومی امام حسین (ع)
كتابخانه عمومی امام حسین (ع)
قم, دستجرد
دستجرد - مقابل شهردارى.