كتابخانه مدرسه علمیه خواهران كوثر
كتابخانه مدرسه علمیه خواهران كوثر
همدان, تویسرکان
تویسركان - میدان دفاع مقدس - جنب دفتر امام جمعه – روبروی پارك نبوت - مدرسه علمیه كوثر.